Financiële bijdrage

Wij willen transparant zijn in onze afwegingen om organisaties of activiteiten al dan niet te steunen met een financiële of materiële bijdrage (sponsoring). Hiervoor hebben wij richtlijnen ontwikkeld die wij gebruiken voor de beoordeling van dit soort aanvragen. Uitgangspunt hierbij is wet- en regelgeving die bepaalt dat financiële bijdrage door woningcorporaties alleen is toegestaan onder strikte voorwaarden.

Initiatieven voor aanvragen kunnen zowel vanuit bewoners als vanuit huurdersorganisaties komen. De ondersteuning van activiteiten zien wij als een samenwerking op maat. Per project of activiteit bepalen wij in overleg op welke wijze Kennemer Wonen participeert en wat wij van de aanvrager verwachten.

Richtlijnen* voor financiële bijdrage 
Elke bewoner, (huurders)organisatie, vereniging of instelling kan een aanvraag indienen. Alle aanvragen toetsen wij aan de hand van de volgende richtlijnen:

• De activiteit waarvoor financiële bijdrage wordt aangevraagd:
- is een initiatief van en voor onze huurders
- staat in het kader van leefbaarheid
- komt ten goede aan het woongenot in een buurt of wijk waar het grootste deel van de woningen in ons bezit is
- is een eenmalige activiteit of project met een looptijd van maximaal een jaar
• Wij steunen geen politieke of religieuze activiteiten c.q. groeperingen
• Wij steunen alleen organisaties die geen winstoogmerk hebben
• Wij steunen geen geen individuele personen
• Wij gaan geen verplichtingen aan met een stilzwijgende verlenging
• Wij steunen uitsluitend activiteiten binnen de kaders van de hiervoor beschikbare jaarbudgetten
• Wij adverteren niet in algemene informatieboekjes of gemeentegidsen

*Aan deze richtlijnen kan geen recht op financiële bijdrage, in welke vorm dan ook, worden ontleend.

Aanvraag financiële bijdrage indienen? 
U kunt uw aanvraag bij ons indienen door het digitale aanvraagformulier te gebruiken of het aanvraagformulier in te vullen en per e-mail of per post naar ons toe te sturen. Duidelijk omschreven moet zijn:

• van welke instelling, organisatie, stichting, vereniging of groepering de aanvraag afkomstig is en wat de rechtsvorm van deze aanvrager is wat de doelstelling van de aanvrager in zijn algemeenheid is en
• wat de doelstelling van de activiteit in het bijzonder is
• op welke wijze de aanvraag aansluit bij de richtlijnen die Kennemer Wonen hanteert voor financiële bijdrage

U kunt het ingevulde aanvraagformulier per e-mail sturen naar: info@kennemerwonen.nl.

Stuurt u uw aanvraag liever per post? Dan kunt u het aanvraagformulier in een voldoende gefrankeerde envelop verzenden naar:
Kennemer Wonen

T.a.v. Sociaal Beheer 

Postbus 5010

1802 TA  ALKMAAR

Wij nemen alle aanvragen in behandeling. Binnen twee weken na ontvangst krijgt u van ons een reactie.