Ambitieuze inzet voor nieuwbouw en aanpak woningvoorraad vastgelegd

De Alkmaarse corporaties, hun huurdersorganisaties en de gemeente hebben in de “Jaarschijf 2019“ vastgelegd wat zij gaan doen het komende jaar. De Jaarschijf 2019 is een uitwerking van de Prestatieafspraken 2017-2020 die de corporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente eind 2016 hebben ondertekend. Deze Prestatieafspraken zijn op hoofdlijnen. In de Jaarschijf zetten alle partijen hun inzet voor het komende kalenderjaar.

Inzet corporaties
De corporaties investeren miljoenen in nieuwbouw, renovatie/onderhoud van bestaande woningen en in duurzaamheidsmaatregelen. Voor de nieuwbouw gaat het om zo’n 24 miljoen euro. In 2019  worden naar verwachting 149 woningen opgeleverd en is de start bouw gepland van 148 nieuwe woningen. Voor renovatie en onderhoud samen is ruim 42 miljoen euro ingerekend. De investering in energiemaatregelen betreft 9 miljoen euro.

Inzet gemeente
De gemeente hecht groot belang aan de voortgang van de nieuwbouw en kijkt daarom samen met de corporaties hoe de procedures voor hun projecten zo snel mogelijk kunnen worden doorlopen. Ook zet de gemeente zich in voor verduurzaming van de stad. Zo wordt in 2019 de Transitievisie Warmte in procedure gebracht. Daarin staat het tijdpad aangegeven waarin wijken worden verduurzaamd.

Inzet huurdersorganisaties
De huurdersorganisaties zien er in 2019 vooral op toe, dat de afspraken tussen partijen worden nagekomen. Zij willen dat er nieuwe regels in de Huisvestingsverordening worden opgenomen waardoor huurders makkelijker kunnen doorstromen naar een passendere woning. Ook willen zij dat duurzaamheidsmaatregelen aan nieuwe woningen kostenneutraal zijn of een besparing opleveren voor de huurders.

De volledige Jaarschijf 2019 leest u hier.