Inzet voor nieuwbouw, investeringen en aanpak verduurzaming woningvoorraad vastgelegd

Kennemer Wonen, haar huurdersorganisaties en de BUCH-gemeenten hebben de ‘Jaarplannen 2020’ ondertekend waarin staat vastgelegd wat zij gaan doen het komende jaar. De Jaarplannen 2020 zijn een uitwerking van de Prestatieafspraken 2017-2020 die de corporatie, de huurdersorganisaties en de gemeenten eind 2016 hebben ondertekend. In deze Jaarplannen wordt de inzet van alle partijen elk kalenderjaar gespecifieerd, waar de Prestatieafspraken op hoofdlijnen zijn gemaakt.

Investeringen
Kennemer Wonen investeert miljoenen in nieuwbouw, renovatie/onderhoud van bestaande woningen en in duurzaamheidsmaatregelen. Voor de nieuwbouw gaat het om zo’n 3,3 mln euro. In 2020 worden naar verwachting 12 woningen opgeleverd en wordt met de bouw van 56 woningen gestart. Voor renovatie en onderhoud samen is ruim 17 mln euro ingerekend. De investering in energiemaatregelen betreft bijna 7 mln euro.

Nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid
De corporaties en gemeenten blijven actief zoeken naar locaties om nieuwbouw van sociale huurwoningen voor kleine huishoudens te realiseren en kijken samen hoe het beleid rondom de stedenbouwkundige, procedurele en financiële kaders met elkaar afgestemd kunnen worden. Ook zetten zij zich in voor verduurzaming van de omgeving en het vergroten van de leefbaarheid in de wijken. Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen: “Het is een mooi resultaat dat Kennemer Wonen als woningcorporatie tegelijkertijd met haar huurdersorganisaties en de vier BUCH-gemeenten een gezamenlijke afspraak kan maken over volkshuisvesting. De ondertekening van de jaarplannen vormt de volgende stap van het realiseren van de ambities en doelen van de prestatieafspraken 2017-2020.”

Huurdersorganisaties
De huurdersorganisaties gaan er net als de voorgaande jaren op toezien dat de afspraken tussen de partijen worden nagekomen. Zij willen zien dat de nieuwe Huisvestingsverordening er daadwerkelijk voor gaat zorgen dat mensen makkelijker kunnen doorstromen. Daarnaast merken zij op dat er een grote behoefte is aan nultredenwoningen en ontmoetingsruimten. Ook moeten verduurzamingsmaatregelen voor de zittende huurders niet leiden tot stijgende woonlasten.


Kennemer Wonen, haar huurdersorganisaties en de BUCH-gemeenten hebben samen de jaarplannen 2020 ondertekend.