Meer betaalbare en duurzame woningen in de BUCH-gemeenten

De BUCH-gemeenten, wooncorporatie Kennemer Wonen en de Centrale Huurderskoepel intensiveren hun samenwerking om problemen op de huurwoningmarkt sneller aan te pakken. De woningnood is hoog, doorstroming stokt en wachtlijsten zijn lang. De partijen hebben prestatieafspraken gemaakt voor de jaren 2024 - 2027 om samen te zorgen voor meer, betaalbare en energiezuinige huurwoningen voor de inwoners van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Nieuw is dat partijen voor het eerst meerjarige afspraken hebben gemaakt. Deze zijn op 7 december in Heiloo ondertekend door Krista Walter, bestuurder Kennemer Wonen, de wethouders wonen en sociaal domein van de vier gemeenten en Gerda Kuyper-Bruschke namens de Huurderskoepel.

Nieuwbouw sociale huurwoningen
Het gaat om afspraken over onder meer nieuwbouw van sociale huurwoningen, betaalbaarheid en duurzaamheid. Zo hebben de gemeenten en Kennemer Wonen de gezamenlijke ambitie vastgelegd om tot en met 2030 zo’n 1.100 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren voor huishoudens met een lager inkomen. In de jaren 2024 -2027 realiseert Kennemer Wonen ruim 600 woningen. De gemeenten en Kennemer Wonen spannen zich in voor het versnellen van processen en procedures en het oplossen van knelpunten. Om doorstroming te stimuleren werken gemeenten en corporatie aan een gezamenlijke aanpak. Daarnaast realiseren de gemeenten en Kennemer Wonen gedurende de looptijd van deze prestatieafspraken zo’n 80 middeldure huurwoningen.

Sociale aspecten net zo belangrijk
De afspraken reiken verder dan alleen het uitbreiden van de huurwoningvoorraad. De sociale aspecten spelen net zo’n belangrijke rol. Denk daarbij aan het vroegtijdig signaleren van financiële problemen bij huurders om huisuitzetting zoveel mogelijk te voorkomen. De gemeenten en Kennemer Wonen zetten daarom onder meer de komende vier jaar samen in op preventie en schuldhulpverlening. Ze verkennen onder andere de mogelijkheden van een meer doelgerichte voorlichting en informatie-uitwisseling in samenwerking met Zaffier.

Het combineren van wonen en zorg wordt eveneens een speerpunt. Met het sluiten van de verzorgingshuizen is er een nieuwe situatie ontstaan. Er is steeds meer behoefte aan woningen waar ouderen met behulp van zorg kunnen wonen. Kennemer Wonen gaat waar mogelijk investeren in nieuwbouw van geclusterde woonvormen en/of voor zorg geschikte woningen. Hierbij werken partijen ook samen om mensen elkaar te laten ontmoeten in bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte voor de buurt of een gemeenschappelijke binnentuin.

Huurwoningen verduurzamen
Ook op het gebied van duurzaamheid zijn afspraken vastgelegd. In de vier gemeenten bereidt Kennemer Wonen tot en met 2027 zo’n 1.100 woningen voor op een gasloze toekomst. En uiterlijk in 2028 zijn alle woningen met een slecht energielabel (E, F of G) verduurzaamd. Om te zorgen dat huurders optimaal profiteren van de verduurzaming van hun woning, worden isolatiemaatregelen zonder huurverhoging voor de huurder uitgevoerd.