“Minstens 300 nieuwe sociale huurwoningen”

Na een jaar van afspreken en afspraken maken, zijn de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, zes huurdersorganisaties en Kennemer Wonen het eens geworden. Woensdag 7 december zijn de handtekeningen gezet onder de prestatieafspraken voor de komende vier jaar. Deze afspraken gaan onder meer over de bouw van extra woningen, over kwaliteit en duurzaamheid en de betaalbaarheid van woonlasten.

Elke vier jaar maken de gemeenten en Kennemer Wonen afspraken over de prestaties die ze de komende jaren gaan leveren. Met de nieuwe Woningwet is dit het eerste jaar dat huurdersorganisaties als gelijkwaardige partij hebben meegepraat. Doel van de prestatieafspraken is om invulling te geven aan de gemeentelijke woonvisies en duidelijkheid te geven over de huisvesting van mensen met een lager inkomen. Belangrijkste uitgangspunt is dat deze groep goed en betaalbaar kan wonen. Nu en in de toekomst.

Inhoud prestatieafspraken
De prestatieafspraken staan beschreven in een bondig document met duidelijke intenties en concrete beloften aan de huidige en toekomstige bewoners van circa 7900 huurwoningen in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Op hoofdlijnen ziet dat er tot en met 2020 ongeveer zó uit:
- Minimaal 80% van alle woningen blijft ónder de 628 euro per maand.
- 65% blijft komende jaren onder de 586 euro per maand.
- Van al het woningbezit blijft minimaal 95% bestemd voor sociale huur. 
- Minstens 300 nieuwe woningen erbij in de komende 4 jaar.
- Minstens 250 meer verhuizingen dan de afgelopen 4 jaar.
- Veel aandacht voor leefbaarheid: groen, veilig en schoon.
- Optimale samenwerking met hulpverlenende instanties voor senioren die langer thuis willen of moeten wonen.
- Zonnepanelen voor 3800 wooneenheden.

Verfrissend eensgezind
Directeur-bestuurder Dick Tromp van Kennemer Wonen kijkt tevreden terug op het proces waarin zoveel partijen met uiteenlopende belangen tot een gedeelde visie zijn gekomen. “Wethouders, beleidsadviseurs, huurdersvertegenwoordigers: een ieder is gehoord. En allen staan achter de afspraken die we voor de komende vier jaar hebben gemaakt. In een wereld waarin mensen zich snel richten op tegenstellingen en verschillen, vind ik dat een verfrissende prestatie."

Afspraken sluiten aan op Woonvisie Bergen
Wethouder Peter van Huissteden is erg blij dat Kennemer Wonen bereid is om de komende vier jaar bijna 200 nieuwe woningen te bouwen in de gemeente Bergen. Als locaties zijn het voormalige Alta Mira in Schoorl en landgoed Merici en het voormalige voetbalcomplex van BSV in Bergen in beeld. Hij stelt verder dat de prestatieafspraken goed aansluiten op vijf beleidsdoelen van de Woonvisie van de gemeente Bergen. “Het gaat dan om afspraken over onder andere duurzaamheid, beschikbaarheid (voldoende nieuwbouw, doorstroming, vergunninghouders, nultredenwoningen) en betaalbaarheid. Ook het aanstellen van een verhuiscoach om de doorstroming te bevorderen past goed in ons woonbeleid.”

Hoogevoort mooi voorbeeld van duurzame nieuwbouw
Wethouder Marcel Steeman van Castricum: “Onlangs mocht ik bij de oplevering van de nieuwe woningen aan de Hoogevoort zijn. Een prachtig voorbeeld van duurzame nieuwbouw met kwaliteit. Geschikt voor kleine huishoudens, waar veel behoefte aan is. Dit soort woningen zouden we graag op meer plekken willen zien, onder meer aan de Eerste Groenelaan.”

En dan nu: aan de slag
Nu de handtekeningen staan, begint het echte werk. Ieder jaar wordt een concreet activiteitenplan gemaakt waarin de partijen laten zien hoe zij dat jaar gaan bijdragen aan de realisatie van de prestatieafspraken. Gemeenten, huurdersorganisaties en Kennemer Wonen overleggen enkele keren per jaar over de voortgang van de gemaakte afspraken.

Het volledige document met de prestatieafspraken vindt u hier.