Woningcorporaties investeren € 35 mln in Alkmaar

Woningcorporaties investeren €35 miljoen in Alkmaar

Dat hebben de woningcorporaties met de gemeente voor de komende jaren afgesproken. Bij het maken van de prestatieafspraken waren de huurdersorganisaties dit jaar voor het eerst een volwaardige partij.

De corporaties gaan de komende jaren € 35 miljoen euro investeren in Alkmaar. Corporaties houden de huren laag. Minimaal 95% van de corporatiewoningen is een sociale huurwoning. 60% van de woningen heeft zelfs een huurprijs van maximaal € 586,68, een belangrijke grens voor de huurtoeslag. Tegelijk houdt de gemeente de gemeentelijke heffingen laag. Een set afspraken waar alle partijen blij mee zijn. De heer Schulp namens de huurdersorganisaties: “We merken dat zij onze inzet waarderen en er een groot belang aan hechten. Wij vinden het wenselijk om, waar mogelijk, gezamenlijk op te trekken.”

Betere match
De corporaties investeren komend jaar € 16,5 miljoen in nieuwbouw die past bij de vraag van woningzoekenden van nu en de toekomst. De komende tien jaar komen er 750 sociale huurwoningen bij. In 2017 worden er al drie projecten met in totaal 89 woningen opgeleverd en wordt gestart met de bouw van 226 woningen.

Onderhoud en renovatie
In 2017 wordt er door de corporaties voor bijna € 21 miljoen aan onderhoudsinvesteringen gedaan. Het gaat om woningverbeteringen, regulier onderhoud en het energiezuiniger maken van de woningen voor de huidige en de toekomstige bewoners.

Sociaal-maatschappelijke doelen
De partijen vinden dat iedereen in de gemeente Alkmaar moet kunnen wonen, ongeacht inkomen, afkomst of leeftijd. Daarom is het plan om bepaalde buurten levensloopbestendig te maken. In deze buurten kunnen bewoners van alle leeftijden (blijven) wonen, van jong tot oud, ook als zij zorgbehoevend zijn of andere begeleiding nodig hebben om zelfstandig te wonen. De gemeente heeft de regie op levensloopbestendige wijken en betere verbinding tussen welzijn en wonen. De corporaties maken meer woningen geschikt voor ouderen en minder validen.

Duurzaamheid
Alle partijen gaan de bewoners bewust maken van stookgedrag en energieverbruik. De corporaties streven naar energie neutrale nieuwbouw (er wordt net zoveel energie opgewekt als er gebruikt wordt). Dit sluit aan bij de doelstellingen van het Rijk.

Prestatieafspraken
Naast de afspraken voor de komende jaren maken de gemeente Alkmaar en de woningcorporaties elk jaar afspraken over de prestaties die ze het komende jaar gaan leveren. Door deze afspraken werken de corporaties samen aan het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente. Door de nieuwe Woningwet is dit het eerste jaar dat huurdersorganisaties hierbij een volwaardige partij zijn. Huurders leveren daarbij een directe bijdrage aan de totstandkoming van de plannen.

Het volledige document met de prestatieafspraken vindt u hier.