jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar op 1 juli worden de huurprijzen in Nederland aangepast volgens richtlijnen van de overheid. Jaarlijks ontvangt u voor 1 mei van ons een brief met de nieuwe huurprijs en een uitleg van de verhoging.

Veel gevraagd over jaarlijkse huurverhoging

Welke gegevens wisselt de Belastingdienst uit met Kennemer Wonen?

Algemeen

De Belastingdienst geeft ons een huishoudverklaring van uw huishouden. Op deze verklaring staat in welke inkomenscategorie uw huishoudinkomen in 2022 viel: ‘lagere inkomens’, ‘middeninkomens’ of ‘hogere inkomens’.

Waarom heeft Kennemer Wonen mijn inkomensgegevens opgevraagd?

Algemeen

Elk jaar in maart vraagt Kennemer Wonen bij de Belastingdienst een indicatie van uw inkomen op. Wij gebruiken deze informatie alleen om de huurverhoging vast te stellen en niet voor andere doeleinden. 

Hoe toon ik aan dat mijn huishoudinkomen in 2023 lager was dan in 2022?

Algemeen

Was uw inkomen in 2023 lager dan in 2022? Dan stuurt u ons de volgende gegevens mee met het bezwaarschrift:

 • een Verklaring geregistreerd inkomen 2023 van alle bewoners van de woning;
 • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (vroeger de Gemeentelijke Basisadministratie) waaruit blijkt hoeveel personen er op uw adres staan ingeschreven.

Waar vraag ik de verklaring geregistreerd inkomen aan?

De verklaring geregistreerd inkomen kunt u zelf downloaden via de Belastingdienst.

Ook kunt u het formulier opvragen via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. Houdt u dan rekening met een verwerkingstijd van een week. 

De verklaring geregistreerd inkomen 2023 kunt u aanvragen vanaf juni 2024, op voorwaarde dat u tijdig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan.

Kan de huur, als gevolg van de inkomensafhankelijk huurverhoging, onbegrensd worden verhoogd?

Algemeen

Nee, wij kunnen uw huur niet eindeloos verhogen. Er is een grens aan hoe hoog de huur uiteindelijk mag worden: de zogenaamde maximale huurprijs. Deze wordt bepaald door het aantal punten van uw woning volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit is een puntensysteem dat door de overheid is vastgesteld.

Hoe toon ik aan dat de huishoudverklaring niet klopt?

Algemeen

In maart 2024 ontvangen wij van de Belastingdienst een huishoudverklaring van uw huishouden. Het kan zijn dat uw huishoudsituatie op 1 juli 2024 anders is of dat de Belastingdienst voor u een gewijzigd definitief inkomen heeft vastgesteld.

Is dit het geval? U moet dan bezwaar bij ons maken en melden dat het inkomen niet klopt.

Ook  moet u er zelf voor zorgen dat het juiste aantal gezinsleden ingeschreven staat bij de gemeente.

Wij vragen dan begin juli 2024 een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst. 

Wij informeren u zo snel mogelijk nadat wij de nieuwe huishoudverklaring van de Belastingdienst hebben ontvangen over het vervolg van de bezwaarprocedure.

Wat is een Inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een hogere huurverhoging die gevraagd kan worden aan huurders van een sociale huurwoning die (hoger) middeninkomen hebben. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Op welke gronden kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Op de website van de huurcommissie leest u hoe en op welke gronden u bezwaar kunt maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Daarnaast zijn er een aantal doelgroepen die ook geen hogere huurverhoging mogen krijgen. Welke doelgroepen dit zijn, leest u op de website van de Rijksoverheid.

Kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken. U moet dan voor 1 juli 2024 een bezwaarschrift aan ons opsturen. U kunt hiervoor het bezwaarschrift van de huurcommissie gebruiken. Dit kunt u vinden op de website van de Huurcommissie (huurcommissie).

Wat doet Kennemer Wonen met mijn bezwaar?
Wij beoordelen uw bezwaar:

 • Zijn wij het niet eens met uw bezwaar? Dan hoort u dat van ons. Wij laten u weten waarom wij het niet met u eens zijn. Wij proberen er samen met u uit te komen. Lukt dit niet, dan vragen wij de huurcommissie een uitspraak te doen.
 •  Zijn wij het eens met uw bezwaar? Dan ontvangt u een schriftelijke bevestiging over de (gedeeltelijke) aanpassing van de huurverhoging en vragen wij u om uw bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging in te trekken.
 • Houd er rekening mee dat als de inkomensafhankelijke huurverhoging komt te vervallen, er altijd nog wel de reguliere huurverhoging van toepassing is.

Ik heb een huurverhogingsbrief ontvangen. Waarom stijgt mijn huur?

Algemeen

Kennemer Wonen mag jaarlijks de huren verhogen om de stijgende kosten voor beheer en onderhoud te kunnen blijven betalen.

De maximaal toegestane huurverhoging wordt vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Kennemer Wonen streeft ernaar uw huur zo min mogelijk te laten stijgen. In de huurverhogingsbrief staat het percentage waarmee uw huur stijgt.

U kunt onze website in de gaten houden voor actuele informatie over de jaarlijkse huurverhoging van dit jaar.

Wat doet Kennemer Wonen met mijn bezwaar tegen de huurverhoging?

Algemeen

Wij beoordelen uw bezwaar en als wij er met u niet uitkomen, sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie. Hieraan zijn kosten verbonden, zowel voor u als voor ons. Als de Huurcommissie uw bezwaar redelijk vindt krijgt u uw geld terug.

Wanneer ontvang ik van Kennemer Wonen de huurverhogingsbrief?

Algemeen

Ieder jaar ontvangt u van ons voor 1 mei een huurverhogingsbrief. Hierin informeren wij u over de nieuwe huurprijs en geven wij een uitleg over de verhoging.

Heeft u uw bank een maandelijkse betaalopdracht gegeven? Denk er dan aan om de betaalopdracht per 1 juli te wijzigen naar het nieuwe huurbedrag.

U kunt onze website in de gaten houden voor actuele informatie over de jaarlijkse huurverhoging van dit jaar.

Ik ben het niet eens met de huurverhoging. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging, stuur uw bezwaar dan zo snel mogelijk (uiterlijk 30 juni van dat jaar) aan ons op. Dit bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke dit zijn kunt u lezen op de website van de huurcommissie. Hier leest u ook wanneer het zin heeft om een bezwaar in te dienen.

De huurcommissie benoemt ook een aantal situaties waarin het geen zin heeft om bezwaar in te dienen. Heeft u een klacht over onderhoud van uw woning, is uw inkomen gedaald of heeft u veel overlast van uw buren? Neem dan contact met ons op, zodat wij u verder kunnen helpen.

Nadat wij uw bezwaar tegen de huurverhoging hebben ontvangen zullen wij deze beoordelen.

Komen we er samen niet uit? Dan stuurt Kennemer Wonen uw bezwaar door naar de huurcommissie. Aan de beoordeling door de huurcommissie zijn kosten verbonden, zowel voor u als voor ons. Als de huurcommissie uw bezwaar redelijk vindt, krijgt u uw geld terug.

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

Algemeen

Elk jaar worden op 1 juli de huurprijzen in Nederland aangepast volgens richtlijnen van de overheid.

U kunt onze website in de gaten houden voor actuele informatie over de jaarlijkse huurverhoging van dit jaar.

De huur van mijn woning is verhoogd door de jaarlijkse huurverhoging. Moet ik mijn huurtoeslag ook aanpassen?

Algemeen

Nee, u hoeft dat niet te doen. Wij geven de huurverhoging door aan de Belastingdienst. Meer informatie leest u op de site van de Belastingdienst.

Huurverhoging? Check of u huurtoeslag kunt krijgen!

Algemeen

De huurverhoging kan veel invloed hebben op uw maandelijkse kosten. Wist u dat u misschien huurtoeslag kunt krijgen?

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid om de huur van uw woning mee te betalen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, mag u niet te veel verdienen en mag de huur niet te hoog zijn. Ga naar www.toeslagen.nl/proefberekening en maak een proefberekening. U vult uw gegevens in en ziet dan of u toeslag en ook hoeveel toeslag u krijgt.

Doordat het inkomen van mijn thuiswonende kind wordt gerekend tot het huishouden, krijg ik een inkomensafhankelijke huurverhoging. Wat gebeurt er met mijn huur als mijn kind zelfstandig gaat wonen?

Algemeen

U heeft eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen omdat het inkomen van uw inwonende kind werd meegerekend tot het huishoudinkomen. 

Wat als uw kind zelfstandig gaat wonen?

Als uw kind zelfstandig gaat wonen, valt er een inkomen weg. De hoogte van de huur is echter nog wel gebaseerd op het (hogere) huishoudinkomen. 

Wat kunt u doen?

U kunt ons een inkomensafhankelijke huurcorrectie vragen. Dit kan voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen die zijn doorgevoerd in maximaal drie jaar voorafgaand aan uw verzoek.

Wat levert u hiervoor aan?

 • een e-mail of een brief met een huurverlagingsvoorstel. Zet daarin:

  • De kale huur die u nu betaalt, dus zonder de servicekosten.

  • De lagere kale huur die u wilt betalen.

  • Hoeveel de huur volgens u omlaag moet.

  • De datum waarop de huurverlaging moet ingaan. Dit kan pas 2 maanden nadat u de brief verstuurt en de huurverlaging moet op de 1e van de maand ingaan.

 • uittreksel uit het bevolkingsregister waarop alle leden van het huishouden vermeld staan (op het moment van aanvraag verlaging) met naam en geboortedatum;
 • van alle leden van het gezin de meest recente verklaring geregistreerd inkomen van de Belastingdienst.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u de regels voor het aanvragen van huurverlaging op grond van inkomensdaling teruglezen.